Vøwϵl VΔndΔl Str¡kϵs ΔgΔ¡n

M.+J.+Penny+photo

M. J. Penny photo

Hello Exponent Readers! I know that first person isn’t typical AP style, but I need to warn you about the Vowel Vandal. There is a bandit scurrying around campus, stealing vowel keys from all of the campus keyboards. 

Make sure to…wait, I hear someone. Oh no. He’s stealikjasbdc;abw

Thэ vøwэl vΔndΔl jμst stølэ øμr vøwlэ kэλs! Lμck¡lλ hэ døэsn’t knøw Δbøμt spэc¡Δl chΔrΔctэrs.

Gøød th¡ng wэ f¡n¡shэd Δll thэ øthэr Δrt¡clэs. ThΔt sэntэncэ tøøk mэ f¡vэ m¡nμtэs tø tλpэ. ¡ w¡ll hΔvэ tø kээp th¡s shørt. 

Thэ vøwэl vΔndΔl ¡s sΔ¡d tø bэ vэrλ tΔll, w¡th shørt dΔrk wΔvλ hΔ¡r. Hэ cΔn bэ sээn wэΔr¡ng kn¡ttэd swэΔtэrs Δnd cΔrgø shørts møst øftэn. Hэ Δlsø hΔs bээn knøwn tø rэspønd tø thэ nΔmэ Jøhn. ¡f λøμ sээ th¡s mΔn, støp h¡m Δnd d¡g thrøμgh Δll øf thэ pøckэts øn h¡s cΔrgø shørts før øμr m¡ss¡ng vøwэl kэλs.

¡f λøμ dø f¡nd øμr m¡ss¡ng vøwэls Δnλwhэrэ, plэΔsэ rэtμrn thэm. Thэ rэwΔrd før rэtμrn¡ng øμr m¡ss¡ng kэλs ¡s Δ cr¡sp h¡gh-f¡vэ frøm øμr Эd¡tør-¡n-Ch¡эf, PэΔnμtbμttэr Jønэs. ¡f wэ døn’t f¡nd thэm søøn thэ nэxt эd¡t¡øn wøn’t bэ øμt μnt¡l 2025.